Letecké preskúšanie zahraničným leteckým examinátorom členského štátu EASA

Je mnoho pilotov, ktorí majú vydaný preukaz spôsobilosti jedným štátom, avšak preskúšanie na predĺženie, alebo obnovu kvalifikačných kategórií si nechajú urobiť examinátorom z iného štátu.

Príkladom môže byť, ak ste držiteľom preukazu vydaného Dopravným úradom v Slovenskej republike a preskúšanie máte záujem absolvovať napríklad s rakúskym examinátorom.

Ustanovenie FCL.105 hovorí o tom, že držitelia osvedčenia examinátora nesmú vykonávať praktické skúšky, preskúšanie odbornej spôsobilosti ani hodnotenie spôsobilosti žiadateľa, ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie examinátora, pokiaľ:

 • neinformujú príslušný orgán žiadateľa o svojom zámere vykonať praktickú skúšku, preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo hodnotenie spôsobilosti a o rozsahu svojich oprávnení ako examinátorov;
 • neabsolvujú inštruktáž zo strany príslušného orgánu žiadateľa

V praxi to znamená, že ak ste držiteľom preukazu, ktorý vydal iný Úrad ako úrad vydania osvedčenia examinátora, je potrebné nás na to upozorniť, resp. aj kvôli tomu potrebujeme vidieť Váš preukaz spôsobilosti pred samotným preskúšaním.

Existujú vnútroštátne postupy, na základe ktorých môžeme vykonať letecké preskúšanie a predĺžiť platnosť, alebo obnoviť platnosť Vašich kvalifikačných kategórií. EASA publikovala dokument, ktorým členské štáty EASA stanovili jednotlivé odchýlky v administratívnych postupoch pri leteckých preskúšaniach

S postupmi na preskúšanie cudzích štátnych príslušníkov máme skúsenosti.

Naši examinátori v minulosti vykonávali takéto preskúšania pre nasledovné krajiny:

 • Česká republika
 • Lotyšsko
 • Rakúsko
 • Anglicko
 • Írsko
 • Holandsko
 • Taliansko
 • Veľká Británia
 • Fínsko
 • Chorvátsko
 • Belgicko
 • Slovinsko
 • Malta
 • Francúzsko
 • Švédsko
 • Španielsko
 • Portugalsko
 • Grécko
 • Rakúsko
 • Nemecko
 • Maďarsko

Každá krajina má nastavené svoje postupy pre vykonávanie preskúšaní cudzími examinátormi. Na vykonanie týchto administratívnych úkonov potrebujeme niekoľko dní.

Všetky tieto a aj iné administratívne úkony samozrejme vybavíme za Vás.