Jazykové preskúšanie leteckého personálu

V rámci našich služieb poskytujeme taktiež aj preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO (ICAO English) a podľa Nariadenia 1178/2011. Vzhľadom na rozmanitosť prevádzky a obsah skúšky ICAO English poskytujeme preskúšanie pre všetky zložky leteckého personálu. Primárne však preskúšanie ICAO English pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky (ATC).

Platnosť preskúšania ICAO English

Podľa vedomostí a schopností používať anglický jazyk je žiadateľ ohodnotený na stupnici od 0 (nevyhovujúci) až 6 (rodený, anglicky hovoriaci človek). Akceptovateľný stupeň pre prevádzkové použitie je ICAO LEVEL 4, ICAO LEVEL 5 a ICAO LEVEL 6.

Jednotlivé stupne (levely) majú platnosť, ktorá je určená nasledovne:

 • LEVEL 4 - 3 roky podľa ICAO a 4 roky podľa Nariadenia 1178/2011
 • LEVEL 5 - 6 rokov
 • LEVEL 6 - neobmedzene dlhá doba

Predĺženie platnosti ICAO English

V prípade každého preskúšania jazykovej spôsobilosti podľa ICAO - ICAO English je k žiadateľovi pristupované tak, ako keby v minulosti nebol držiteľom preskúšania - teda na expirovaný, alebo súčasne platný stupeň jazykovej spôsobilosti sa neprihliada.

Platnosť jazykového preskúšania ICAO English je predlžovaná priamo Úradom vydania licencie. Examinátor jazykovej spôsobilosti - LPE nie je oprávnený zapísať predĺženie spôsobilosti ICAO English do preukazu spôsobilosti žiadateľa. Z toho dôvodu vydá Úrad nový preukaz so zapísaným - predĺženým dátumom platnosti ICAO English.

Preskúšanie ICAO English

Na vykonávanie jazykových preskúšaní musí byť organizácia poverená certifikátom TSP - Testing service provider.  
Pred jazykovým preskúšaním ICAO English nepožadujeme, aby žiadateľ o preskúšanie absolvoval vzdelávací kurz. Preskúšanie ICAO English je vykonávané podľa požiadaviek ICAO Doc 9835 a Nariadenia 1178/2011 examinátorom jazykovej spôsobilosti.

Priebeh preskúšania ICAO English

Dĺžka trvania preskúšania ICAO English je približne 25 až 30 minút. Samotné preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa ICAO je rozdelené do tematických oblstí:

 • voľná konverzácia s examinátorom
 • opis obrázku s leteckou tematikou (spravidla opis núdzovej situácie a hrozieb)
 • čítanie a preklad letecky zameraného textu
 • odposluch a reprodukcia nahrávky leteckej frazeológie

Dokumenty ku skúške ICAO English

 • vzorový test preskúšania jazykovej spôsobilosti ICAO
 • žiadosť o preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO
 • príklady úrovne spôsobilosti podľa stupnice ICAO
 • vzory hodnotenia jazykovej spôsobilosti podľa ICAO