Spolupráca s examinátormi business-to-business (B2B)

Preskúšanie pilotov a preskúšanie leteckého personálu poskytujeme aj na zmluvnej báze formou business-to-business. Ponuka služieb B2B je primárne určená pre široké spektrum leteckých prevádzkovateľov. Garanciou odbornosti je niekoľko stoviek preskúšaní pilotov a kontinuálny systém vzdelávania.

Garanciou komerčnej a odbornej spokojnosti je spolupráca s viacerými renomovanými leteckými školami, súkromnými prevádzkovateľmi, ako aj aerolíniami.

Voľné kapacity našich leteckých examinátorov sú po vzájomnej dohode k dispozícií aj iným leteckým prevádzkovateľom, pre letecké školy a majiteľov lietadiel. Majiteľ lietadla, letecký prevádzkovateľ alebo letecká škola má tak možnosť nechať vykonať letecké preskúšanie svojich pilotov, alebo pilotných žiakov, či pilotov priamo na svojom lietadle, čím šetrí nemalé finančné prostriedky.

Jedným z benefitov, ktorý ponúkame v rámci komerčnej spolupráce B2B je dokument „Examiner operations notes“. V rámci dokumentu publikujeme na nepravidelnej báze najčastejšie chyby preskúšavaných pilotov. Súčasťou dokumentu je aj návrh na úpravu výcvikových postupov, alebo interných postupov v rámci leteckej školy, resp. u prevádzkovateľa.

Letecké školy

Spolupráca leteckej školy a leteckého examinátora je dôležitá pre získanie kvalifikácie, alebo preukazu spôsobilosti pilota. Ukončenie takmer všetkých praktických letecký výcvikov a následné získanie leteckej kvalifikácie, alebo preukazu spôsobilosti je podmienené úspešným absolvovaním leteckého preskúšania. Podľa Nariadenia 1178/2011 (FCL.1005(a)(2)), letecký examinátor nemôže vykonať praktické preskúšanie (skill test), uchádzačovi, ak bol zodpovedný za jeho odporúčanie na skúšku. To v princípe vylučuje akékoľvek preskúšanie examinátorom, ktorý je súčasne aj leteckým inštruktorom, alebo iným členom manažmentu v danej leteckej škole (napr. Vedúci výcvikov).

Z toho dôvodu je pre vykonanie praktického preskúšania po ukončení výcviku nutné, aby bol letecký examinátor nezávislý (z prostredia mimo leteckej školy). Pre letecké školy ponúkame služby našich examinátorov priamo na mieste, kde si to letecká škola vyžiada.

Naši leteckí examinátori sú oprávnení vykonávať lety na väčšine lietadiel používaných pre výcvikové lety v rámci európskeho regiónu.

Súčasťou spolupráce je aj vyhodnotenie praktickej a teoretickej úrovne kandidátov, ako spätná väzba pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne leteckého výcviku pilotov v rámci leteckej školy.

Súkromní prevádzkovatelia a aerokluby

V prípade, ak ste spokojným majiteľom lietadla, alebo členom aeroklubu, musíte minimálne jedenkrát za 12, resp. 24 mesiacov je potrebné absolvovať letecké preskúšanie s leteckým examinátorom.

Súkromné firmy a korporátni piloti

Ak ste spoločnosť, ktorá vlastní lietadlo pre svoje vlastné účely, je potrebné, aby Váš personál absolvoval pravidelné letecké preskúšanie s examinátorom. Táto lehota je spravidla 12, resp. 24 mesiacov.

Prevádzkovatelia komerčných letov (držitelia AOC)

Letecký personál v rámci komerčnej dopravy podlieha niekoľkým preskúšaniam počas celého roka. Spravidla sa jedná minimálne o 2 preskúšania ročne:

  • operator proficiency check OPC (každých 6 mesiacov)
  • license proficiency check LPC (každých 12 mesiacov)

Pre letecké spoločnosti poskytujeme preskúšanie pilotov – operator proficiency check - OPC a license proficiency check - LPC na lietadlách, ako aj leteckých simulátoroch, primárne na nasledovné typy a triedy lietadiel:

  • Cessna C525 Citation series (C525/IR)
  • Multi engine piston – land (MEP-land/IR)

Pre zabezpečenie požiadavky nedávnej praxe – 3 pristátia počas posledných 90 dní poskytujeme služby leteckého inštruktora a leteckého examinátora na lietadle ako aj letovom simulátore.

Služby leteckého examinátora poskytujeme aj uchádzačom o typovú kvalifikáciu po absolvovaní praktického preskúšania. Po absolvovaní leteckého výcviku a následného preskúšania je nutné, aby uchádzač absolvoval 6 vzletov a pristátí na reálnom lietadle. Túto službu poskytujeme v spolupráci s leteckými prevádzkovateľmi (AOC) a leteckými školami (ATO).

Spolupráca B2B

Spolupráca B2B v oblasti preskúšania leteckého personálu je spravidla podmienená internou dohodou medzi poskytovateľom – examinátorom a prevádzkovateľom.

Naši examinátori sú flexibilní a v prípade potreby dokážu flexibilne reagovať na požiadavky obchodného partnera. Spolupráca je spravidla realizovaná presunom examinátora na miesto preskúšania buď automobilom, alebo leteckou linkou.

Pri plánovaní preskúšania leteckého personálu dbáme na:

  • časovú a prevádzkovú efektivitu
  • ekonomickú efektivitu a možnosť zdieľania, resp. minimalizácie nákladov.

Poplatok za preskúšanie „exam fee“ je dohodnutý individuálne s Vami ako s klientom a závisí primárne od typu leteckého preskúšania, regiónu a množstva leteckých preskúšaní, ktoré je potrebné vykonať.

Vo všeobecnosti spoplatňujeme preskúšania pilotov jedným z nasledovných spôsobov:

  • na základe dennej sadzby (tzv. flat-rate) bez ohľadu na skutočný počet vykonaných preskúšaní, alebo
  • na základe sadzby za 1 preskúšanie.

ICAO English B2B

Poskytujeme  preskúšanie leteckej angličtiny šité na mieru vašim potrebám.

Voľné kapacity, najmä však preskúšanie leteckej angličtiny ponúkame k dispozícií pre letecké školy, letecké spoločnosti, aerokluby, letecké úrady a iným prevádzkovateľom

Aero Language je nezávislé testovacie centrum s oprávnením poskytovať naše jazykové služby a preskúšanie jazykovej spôsobilosti - preskúšanie ICAO English. Letecká angličtina a letecká frazeológia, ich výučba a preskúšanie pilotov sú služby, ktoré poskytujeme.

V prípade B2B spolupráce preferujeme, ak je možné vyškoliť pracovníka vašej spoločnosti, komunity, alebo inej organizácie tak, aby bol schopný vykonávať preskúšanie leteckej angličtiny samostatne. Váš pracovník získa takýmto spôsobom oprávnenie jazykového examinátora v rámci Aero Language pričom bude môcť pôsobiť ako nezávislý jazykový examinátor v rámci vašej spoločnosti.

V tom prípade nie ste viazaný na čas, ani na miesto, kým sa náš kmeňový examinátor leteckej angličtiny dostaví na miesto, kde to vy potrebujete. Preskúšanie leteckej angličtiny tak može prebehnúť prakticky kedykoľvek.

Hodnotiteľ jazykovej spôsobilosti následne spôsobom, ktorý máme v Aero Language nastavený vyhodnotí nahrávku z preskúšania leteckej angličtiny a žiadateľ sa dozvie hodnotenie jeho jazykových schopností – či už je to letecká frazeológia, alebo letecká angličtina ICAO English.

 V prípade, ak Vaša letecká škola nedisponuje potrebným personálom, pre uvedené preskúšanie leteckej angličtiny, alebo preskúšanie leteckej frazeológie, sú Vám k dispozícií aj naši kvalifikovaní piloti a jazykoví examinátori, ktorí budú špeciálne dedikovaní pre Vašu spoločnosť na vykonávanie jazykových preskúšaní podľa požiadaviek ICAO.

 Kontaktujte nás, cenovú kalkuláciu a bližšie informácie Vám radi poskytneme individuálne.