SKILL TEST MEP(land) - VŠEOBECNE

Praktická skúška - skill test MEP(land) pre získanie kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) sa vykonáva po absolvovaní predpísaného leteckého výcviku v leteckej škole - ATOLetecká škola - ATO musí žiadateľa na vykonanie praktického preskúšania odporučiť. Praktickú skúšku - skill test MEP(land) je možné vykonať ihneď po úspešnom absolvovaní predpísaného leteckého výcviku. Nie je potrebné absolvovanie teoretického preskúšania na Úrade.

Praktické preskúšanie skill test MEP(land) na získanie kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) podlieha ustanoveniu FCL.725(c) a Dodatku číslo 9 k Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o vydanie kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže letovému examinátorovi FE(A), alebo examinátorovi triednej kvalifikačnej kategórie - CRE(A) schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota (Pilot in command - PIC) manévre a postupy na danej kategórií lietadiel (v tomto prípade je kategória lietadiel "letún") so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam. Teda vykonávanie letov pre príslušnú triedu lietadla - viacmotorové piestové letúne - MEP(land).

Žiadateľ o praktickú skúšku - skill test MEP(land) musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, ako sa použije pri praktickej skúške. V našom prípade sa jedná o použitie viacmotorového piestového letúna - MEP(Land) rovnakého variantu (napríklad Diamond DA-42), ako bol použitý počas leteckého výcviku a na ktorý bol žiadateľ "preškolený".

Celé preskúšanie - skill test MEP(land) trvá približne 2 až 3 hodiny, pričom samotná letová časť (let s examinátorom) trvá približne 1 hodinu letového času. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie zo znalosti lietadla).

Samotný let - skill test MEP(land) zahŕňa okrem iného aj nasledovné:

  • techniku pilotáže (normálne postupy)
  • techniku pilotáže (abnormálne a núdzové postupy)
  • let s jednou nepracujúcou pohonnou jednotkou (asymetrický let)
  • navigačný let po vopred naplánovanej trase podľa pravidiel VFR (1 traťový úsek v trvaní min. 15 minút)
  • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS)

Trasu letu, vyberie examinátor. Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie letu a zabezpečí, aby všetky prístroje a celá dokumentácia na vykonanie letu boli na palube lietadla počas preskúšania. 

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

PODMIENKY ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA SKÚŠKY

Všeobecné podmienky úspešného leteckého preskúšania - skill test MEP(land) a postup počas preskúšania je totožný s akýmkoľvek iným leteckým preskúšaním.

Praktická skúška - skill test MEP(land) je rozdelená na viaceré časti - sekcie leteckého preskúšania, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii (letúne - aeroplanes) a triede - viacmotorový piestový letún - MEP(land) - použitého lietadla.

Poskytujeme vykonanie praktickej  skúšky - skill test MEP(land) na získanie kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) na nasledovných variantoch (typoch) letúnov MEP(land): 

  • Diamond DA-42NG-VI Twin Star

OPRÁVNENIE MEP(LAND)

Kvalifikačná kategória na viacmotorové piestové letúne - MEP(land) – Multi Engine Piston (land) oprávňuje držiteľa  na lietanie na jednopilotných viacmotorových piestových letúnoch s pristávacím zariadením na pevnú Zem (kolesový podvozok) s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5700kg. Platnosť triednej kvalifikačnej kategórie na viacmotorové piestové letúne - MEP(land) je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 12 mesiacov (1 rok).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) vykonávať lety napríklad na nasledovných variantach lietadiel:

  • Rada Let: Let L-200 Morava
  • Rada Diamond: Diamond DA-42 Twin Star
  • Rada Piper: Piper PA-34 Seneca, Piper PA-44 Seminole

ROZDIELOVÝ VÝCVIK NA INÉ VARIANTY MEP(LAND)

Kvalifikačná kategória pre viacmotorové piestové letúne MEP(land) oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna (ľudovo nazývané "na type"), na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land).

Na lietanie na ďalšom variante lietadla tej istej kvalifikačnej kategórie je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle Diamond DA-42 Twin Star a máte záujem lietať na lietadle Piper PA-34 Seneca. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“.

V prípade poskytnutia rozdielového výcviku na iný variant letúna je tento rozdielový výcvik požadovaný vždy, pokiaľ žiadateľ na uvedenom variante nelietal dlhšie ako 2 roky tak, ako nariaďuje ustanovenie FCL.710(b) Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.