Hodnotenie spôsobilosti - inštruktor prístrojovej kvalifikácie IRI(A)

Letecký výcvik na získanie osvedčenia letecký inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie musí poskytnúť letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu. Po ukončení leteckého výcviku je potrebné praktické preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti budúceho leteckého inštruktora IRI(A).

Žiadateľ o osvedčenie letecký inštruktor prístrojovej kvalifikácie pre lety IFR - IRI(A) musí  preukázať examinátorovi FIE(A) schopnosť vykonávať letecké postupy a manévre s lietadlom, ktoré prislúchajú triede letúna (napríklad SEP(Land), alebo MEP(Land)) podľa pravidiel IFR a za podmienok IMC, na ktorú má byť inštruktor IRI(A) kvalifikovaný.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora v rozsahu získania osvedčenia letecký inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie - inštruktor pre lety IFR - IRI(A) je požadované aj v prípade rozšírenia oprávnení FI(A).

Držiteľ osvedčenia letový inštruktor FI(A) môže poskytovať letecký výcvik pre lety podľa pravidiel IFR v prípade, ak spĺňa požiadavku FCL.905.FI(g). V prípade rozšírenia oprávnení letového inštruktora FI(A) o poskytovanie leteckého výcviku IFR sa uplatňujú identické požiadavky na hodnotenie spôsobilosti inštruktora, ako v prípade žiadateľa o osvedčenie IRI(A).

Zásadným rozdielom v prípade získania rozšírenie oprávnení FI(A) podľa FCL.905.FI(g) - o poskytovanie výcvikov IFR a získaním osvedčenia IRI(A) je vstupná požiadavka na počet letových hodín a teoretickú výučbu.

Letecký výcvik za účelom získania osvedčenia IRI(A) a rozšírenia FI(A) o výcviky IFR je možné poskytnúť aj na leteckom syntetickom zariadení - FSTD v kvalifikačnej triede FNPT, FTD alebo FFS. Hodnotenie spôsobilosti  - praktické preskúšanie inštruktora IRI(A) však musí byť podľa požiadaviek Nariadenia 1178/2011 vykonané na letúni príslušnej kvalifikačnej triede - buď SEP(land), alebo MEP(land).

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

 

Oprávnenie leteckého inštruktora pre lety IFR - IRI(A)

Letecký inštruktor pre lety IFR – IRI(A) je podľa ustanovenia FCL.905.IRI Časti FCL, Nariadenia 1178/2011 oprávnený vykonávať letecký výcvik na účely:

 • vydanie, predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A)

Lietadlá na ktorých lietame

U nás je možné zrealizovať získanie kvalifikačnej kategórie inštruktor na triedu – CRI(A) pre  nasledovné triedy:

 • viacmotorové piestové letúne - MEP(Land): Diamond DA-42NG-VI Twin Star, Cessna C421C Golden Eagle, Piper PA-44 Seminole, Piper PA-34 Seneca
 • jednomotorové piestové letúne - SEP(Land): Diamond DA-40TDi Star, Cessna C-152, DA-40 Star, Cessna C-172 Skyline

Čo je hodnotenie spôsobilosti inštruktora?

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora vydaného podľa Časti FCL, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A), inštruktora výcviku na simulátore STI(A), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách MI(A) a inštruktora letových skúšok FTI(A), absolvuje hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

Hodnotenie spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie inštruktora, alebo držiteľov osvedčenia inštruktora vydaných podľa Časti FCL - Nariadenia 1178/2011 je všeobecne vykonávané v súlade s požiadavkami ustanovenia FCL.920.

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 • príprava materiálov,
 • vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,
 • prezentácia učiva,
 • spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),
 • optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,
 • uľahčenie učenia,
 • hodnotenie výkonnosti školeného,
 • sledovanie a hodnotenie pokrokov,
 • vyhodnocovanie výcvikových lekcií,
 • zaznamenávanie výsledkov a vedenie záznamov o výcviku.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora zahŕňa:

 • preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;
 • ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);
 • cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora je vykonané na letúni, alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.
Ak sa hodnotenie spôsobilosti inštruktora vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.