Hodnotenie spôsobilosti - letový inštruktor - FI(A)

Letecký výcvik na získanie osvedčenia letový inštruktor pre letúny musí poskytnúť letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu. Po ukončení leteckého výcviku je potrebné praktické preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti budúceho letového inštruktora FI(A).

Žiadateľ o osvedčenie letový inštruktor - FI(A) musí  preukázať examinátorovi FIE(A) schopnosť vykonávať letecké postupy a manévre s lietadlom, ktoré prislúchajú triede letúna SEP(Land), na ktorú má byť letový nštruktor FI(A) kvalifikovaný.

Obmedzené oprávnenia

Oprávnenia, ktorými disponuje letový inštruktor FI(A) sú obmedzené na vykonávanie letového výcviku pod dohľadom staršieho letového inštruktora FI(A).

Držiteľ osvedčenia letový inštruktor FI(A) môže v rozsahu svojich obmedzených oprávnení vykonávať len nasledovný letecký výcvik:

 • letecký výcvik na získanie - preukaz spôsobilosti súkromný pilot letúnov - PPL(A)
 • letecký výcvik na získanie - preukaz spôsobilosti pilot ľahkých letúnov - LAPL(A)
 • letecký výcvik v rámci výcviku integrovaný kurz dopravný pilot letúnov ATPL(A) do úrovne súkromný pilot - PPL(A)
 • letecký výcvik na letecké kvalifikácie pre jednomotorové a jednopilotné letúny - SEP(land) alebo TMG
 • letecký výcvik pre získanie leteckej kvalifikácie nočné ley VFR (ak je držiteľom leteckej kvalifikácie pre nočné lety VFR)
 • letecký výcvik pre získanie leteckej kvalifikácie na vlečenie transparentov a vetroňov (ak je držiteľom leteckej kvalifikácie pre vlečenie transparentov a vetroňov)
 • letecký výcvik pre akrobatické lietanie (ak je držiteľom kvalifikácie pre akrobatické lety)

Obmedzenie sa v tomto prípade vzťahuje na to, že letový inštruktor - FI(A) s obmedzením podľa FCL.910.FI nemôže povoliť vykonávanie prvých samostatných letov a prvých samostatných navigačných letov v rámci leteckého výcviku súkromný pilot letúnov - PPL(A).

Obmedzenie podľa ustanovenia FCL.910.FI môže byť zrušené na odporúčanie staršieho dozorujúceho letového inštruktora - FI(A) v prípade, ak letový inštruktor FI(A) s obmedzením absolvoval pod dohľadom staršieho inštruktora FI(A) najmenej:

 • 100 letového výcviku
 • dozoroval minimálne 25 samostatných letov žiakov v letovom výcviku

Zrušením obmedzenia letový inštruktor FI(A) podľa ustanovenia FCL.910.FI získa letový inštruktor FI(A) možnosť povoľovať aj samostatné lety žiakom a vykonávať činnosť letového inštruktora FI(A) v rámci svojich oprávnení definovaných ustanovením FCL.905.FI sám bez nutného dozoru staršieho letového inštruktora.

Oprávnenie letového inštruktora FI(A)

Letový inštruktor FI(A) je podľa ustanovenia FCL.905.FI Časti FCL, Nariadenia 1178/2011 oprávnený vykonávať letecký výcvik na účely:

 • Podľa FCL.905.FI(a) – letecké výcviky pre získanie - preukaz spôsobilosti súkromný pilot letúnov PPL(A) a pilot ľahkých letúnov LAPL(A)
 • Podľa FCL.905.FI(b) - letecké výcviky na SE(SPA), teda na triedy SEP(land) a TMG, prípadne typové kvalifikačné kategórie - napr. Zlin Z-137, Pilatus PC-12, atď
 • Podľa FCL.905.FI(d) - letecké výcviky pre získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A) (potrebný nálet hodín minimálne 200h ako inštruktor)
 • Podľa FCL.905.FI(e) - letecký výcvik VFR noc (potrebné ďalšie preskúšanie)
 • PodĽa FCL.905.FI(f) - letecký výcvik pre kvalifikačné kategórie na vlečenie klzákov, bannerov a leteckú akrobaciu (potrebné ďalšie preskúšanie)
 • Podľa FCL.905.FI(g) - letecký výcvik pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu - IR(A) (je potrebný ďalší výcvik a preskúšanie v rozsahu IRI(A))
 • Podľa FCL.905.FI(h) - letecké výcviky pre triedne a typové kvalifikačné kategórie ME(SPA), teda na triedu MEP(land) (potrebný ďalší výcvik a preskúšanie v rozsahu CRI(A))
 • Podľa FCL.905.FI(i) - letecké výcviky pre inštruktorské osvedčenia FI(A), IRI(A) a CRI(A) (potrebné ďalšie preskúšanie)
 • Podľa FCL.905.FI(j) - letecké výcviky pre MPL (potrebný ďalší výcvik a preskúšanie)

Konkrétny rozsah oprávnení osvedčenia letový inštruktor - FI(A) závisí od počtu nalietaných hodín, nalietaných hodín ako letový inštruktor - FI(A) a ďalšieho výcviku letového inštruktora.

Rozširovanie oprávnení letového inštruktora

Rozsah oprávnenia letový inštruktor FI(A) podľa FCL.905.FI(i) vyžaduje pre poskytovanie inštruktorských výcvikov ďalšie preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti inštruktora

Niektoré letecké úrady vyžadujú pred hodnotením spôsobilosti inštruktora, ktoré je vyžadované ustanovením FCL.905.FI(i) aj absolvovanie špeciálneho prípravného kurzu. Kurz pre žiadateľov o rozšírenie oprávnení letový inštruktor FI(A) podľa FCL.905.FI(i) musí poskytnúť letecká škola - ATO.

Jedným z predpokladov pre získanie oprávnení letového inštruktora FI(A) podľa FCL.905.FI(i) je, aby letový inštruktor FI(A) mal nalietaných minimálne 500h počas poskytovania letových výcvikov - ako letový inštruktor.

Rozšírenie oprávnení letový inštruktor FI(A) na letecký výcvik pre lety IFR podľa FCL.905.FI(g) je poskytované ako hodnotenie spôsobilosti - inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IRI(A).

Rozšírenie oprávnení letový inštruktor FI(A) na letecký výcvik na triedu viacmotorových letúnov ME(SPA) (napr. MEP(land) podľa FCL.905.FI(h)  je poskytované ako hodnotenie spôsobilosti - inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A).

Lietadlá na ktorých lietame

U nás je možné zrealizovať získanie osvedčenia letový inštruktor FI(A) pre  nasledovné triedy:

 • jednomotorové piestové letúne - SEP(Land): Diamond DA-40TDi Star, Cessna C-152, PS-28 Cruiser, Diamond DA-20A1 Katana

Čo je hodnotenie spôsobilosti inštruktora?

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora vydaného podľa Časti FCL, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A), inštruktora výcviku na simulátore STI(A), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách MI(A) a inštruktora letových skúšok FTI(A), absolvuje hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

Hodnotenie spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie inštruktora, alebo držiteľov osvedčenia inštruktora vydaných podľa Časti FCL - Nariadenia 1178/2011 je všeobecne vykonávané v súlade s požiadavkami ustanovenia FCL.920.

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 • príprava materiálov,
 • vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,
 • prezentácia učiva,
 • spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),
 • optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,
 • uľahčenie učenia,
 • hodnotenie výkonnosti školeného,
 • sledovanie a hodnotenie pokrokov,
 • vyhodnocovanie výcvikových lekcií,
 • zaznamenávanie výsledkov a vedenie záznamov o výcviku.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora zahŕňa:

 • preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;
 • ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);
 • cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora je vykonané na letúni, alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.
Ak sa hodnotenie spôsobilosti inštruktora vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.