Hodnotenie spôsobilosti - inštruktor na triedu letúnov - CRI(A) - ME, SE

Letecký výcvik na získanie osvedčenia letecký inštruktor na triedu musí poskytnúť letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu. Po ukončení leteckého výcviku je potrebné praktické preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti budúceho leteckého inštruktora CRI(A).

Žiadateľ o osvedčenie letecký inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A) musí  preukázať examinátorovi FIE(A) schopnosť vykonávať letecké postupy a manévre s lietadlom, ktoré prislúchajú triede letúna (napríklad SEP(Land), alebo MEP(Land)), na ktorú má byť inštruktor CRI(A) kvalifikovaný.

Kvalifikačná trieda letúna

Podľa toho, aký letecký výcvik bol žiadateľovi poskytnutý a na akej triede, resp. na akom variante lietadla bolo vykonané preskúšanie, budú oprávnenia inštruktora triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A) po úspešnom absolvovaní hodnotenia spôsobilosti obmedzené na jednomotorové letúne - SE(SPA), alebo na viacmotorové letúne - ME(SPA).

Ak žiadateľ úspešne absolvuje letecké preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti, bude žiadateľovi priznané osvedčenie inštruktora na triedu - CRI(A), ktoré je naviazané na typ letúna, resp. triedu letúna, na ktorom bolo preskúšanie vykonané -  napríklad:

 • viacmotorové piestové letúne - MEP(Land)
 • jednomotorové piestové letúne - SEP(Land)
 • turistické motorizované klzáky - TMG

Oprávnenie leteckého inštruktora CRI(A)

Letecký inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie – CRI(A) je podľa ustanovenia FCL.905.CRI Časti FCL, Nariadenia 1178/2011 oprávnený vykonávať letecký výcvik na účely:

 • vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti kvalifikačnej kategórie na triedu (napríklad jednomotorové lietadlá - SEP(land), viacmotorové lietadlá - MEP(land), alebo turistické motorizované klzáky - TMG) alebo typovej kvalifikačnej kategórie na jednopilotné letúne s jednoduchou konštrukciou 
 • letecký výcvik na získanie kvalifikačnej kategórie na vlečenie klzákov, transparentov alebo na akrobatické lety za predpokladu, že letecký inštruktor - CRI(A) je držiteľom týchto oprávnení a že preukázal svoju spôsobilosť poskytovať letecký výcvik pre tieto kvalifikačné kategórie služobne staršiemu držiteľovi osvedčenia letový inštruktor - FI(A)

Lietadlá na ktorých lietame

U nás je možné zrealizovať získanie kvalifikačnej kategórie inštruktor na triedu – CRI(A) pre  nasledovné triedy:

 • viacmotorové piestové letúne - MEP(Land): Diamond DA-42NG-VI Twin Star, Cessna C421C Golden Eagle
 • jednomotorové piestové letúne - SEP(Land): Diamond DA-40TDi Star, Cessna C-152, PS-28 Cruiser, Diamond DA-20A1 Katana
 • turistické motorizované klzáky - TMG: Let L-13SW Vivat

Rozdielový výcvik

Oprávnenia CRI(A) sú obmedzené na triedu alebo typ letúna, na akom absolvoval hodnotenie spôsobilosti inštruktora (preskúšanie s examinátorom FIE(A))

Oprávnenia CRI(A) sa môžu rozšíriť na ďalšie triedy alebo typy, ak v priebehu uplynulých 12 mesiacov CRI(A) absolvoval:

 • 15 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) v letúnoch príslušnej triedy alebo typu;
 • jeden výcvikový let na pravom sedadle pod dohľadom ďalšieho CRI(A) alebo FI(A), ktorý má kvalifikáciu na túto triedu alebo typ a ktorý sedí na druhom sedadle pilota.

Čo je hodnotenie spôsobilosti inštruktora?

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora vydaného podľa Časti FCL, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A), inštruktora výcviku na simulátore STI(A), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách MI(A) a inštruktora letových skúšok FTI(A), absolvuje hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

Hodnotenie spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie inštruktora, alebo držiteľov osvedčenia inštruktora vydaných podľa Časti FCL - Nariadenia 1178/2011 je všeobecne vykonávané v súlade s požiadavkami ustanovenia FCL.920.

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 • príprava materiálov,
 • vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,
 • prezentácia učiva,
 • spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),
 • optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,
 • uľahčenie učenia,
 • hodnotenie výkonnosti školeného,
 • sledovanie a hodnotenie pokrokov,
 • vyhodnocovanie výcvikových lekcií,
 • zaznamenávanie výsledkov a vedenie záznamov o výcviku.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora zahŕňa:

 • preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;
 • ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);
 • cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora je vykonané na letúni, alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.
Ak sa hodnotenie spôsobilosti inštruktora vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.