ICAO English - letecká angličtina Bratislava

V rámci našich služieb poskytujeme taktiež aj preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO (ICAO English) a podľa Nariadenia 1178/2011. Vzhľadom na rozmanitosť prevádzky a obsah skúšky ICAO English poskytujeme preskúšanie pre všetky zložky leteckého personálu. Primárne však preskúšanie ICAO English pre pilotov a riadiacich letovej prevádzky (ATC).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

 

Platnosť preskúšania ICAO English

Podľa vedomostí a schopností používať anglický jazyk je žiadateľ ohodnotený na stupnici od 0 (nevyhovujúci) až 6 (rodený, anglicky hovoriaci človek). Akceptovateľný stupeň pre prevádzkové použitie je ICAO LEVEL 4, ICAO LEVEL 5 a ICAO LEVEL 6.

ICAO Level 1,2,3

Úroveň jazykovej spôsobilosti 3, 2, alebo 1 nie je vhodná pre použitie a uplatnenie v leteckej prevádzke. Znamená to, že vaše preskúšanie je vyhodnotené ako "NEVYHOVEL" a nie je možný zápis tejto kvalifikácie do vášho preukazu spôsobilosti.

We’re sorry but if your language proficiency is rated at level 3 or below, it means that you have not been successful in passing the test and it will not be possible to have a licence entry.

ICAO Level 4

Úspešne ste absolvovali jazykové preskúšanie podľa požiadaviek ICAO. Vaša jazyková spôsobilosť bude zapísaná do preukazu spôsobilosti pilota a bude platná 4 roky. Po uplynutí 4 rokov budete musieť preskúšanie jazykovej spôsobilosti absolvovať opäť.

ICAO Level 5

Úspešne ste absolvovali jazykové preskúšanie podľa požiadaviek ICAO. Vaše vedomosti a schopnosti sú tzv. "extended". Vaša jazyková spôsobilosť bude zapísaná do preukazu spôsobilosti pilota a bude platná 6 rokov. Po uplynutí 6 rokov budete musieť preskúšanie jazykovej spôsobilosti absolvovať opäť.

ICAO Level 6

Gratulujeme! Vaša jazyková spôsobilosť podľa ICAO je na úrovni rodného jazyka. Nepotrebujete viac absolvovať preskúšanie jazykovej spôsobilosti. Je platné neobmedzene dlhú dobu.

Hodnotenie jazykovej spôsobilosti ICAO English hodnotiteľom, tzv. "raterom" resp. jeho výsledok je konečný. Ak však s výsledkom nesúlasíte, je možné sa voči nemu odvolať.

Príklad platnosti preskúšania ICAO English

ÚROVEŇ PRE ATC
PODĽA EASA
PRE PILOTOV
PODĽA EASA
PRE PILOTOV
PODĽA ICAO
1 neplatné neplatné neplatné
2 neplatné neplatné neplatné
3 neplatné neplatné neplatné
4 3 roky 4 roky 3 roky
5 6 rokov 6 rokov 5 rokov
6 9 rokov neobmedzene  neobmedzene

Pre viac informácií o platnosti ICAO English, prosím pozrite Časté otázky - Platnosť jazykového preskúšania.

Predĺženie platnosti ICAO English

V prípade každého preskúšania jazykovej spôsobilosti podľa ICAO - ICAO English je k žiadateľovi pristupované tak, ako keby v minulosti nebol držiteľom preskúšania - teda na expirovaný, alebo súčasne platný stupeň jazykovej spôsobilosti sa neprihliada.

Platnosť jazykového preskúšania ICAO English je predlžovaná priamo Úradom vydania licencie. Examinátor jazykovej spôsobilosti - LPE nie je oprávnený zapísať predĺženie spôsobilosti ICAO English do preukazu spôsobilosti žiadateľa. Z toho dôvodu vydá Úrad nový preukaz so zapísaným - predĺženým dátumom platnosti ICAO English.

Preskúšanie ICAO English

Na vykonávanie jazykových preskúšaní musí byť organizácia poverená certifikátom TSP - Testing service provider.  
Pred jazykovým preskúšaním ICAO English nepožadujeme, aby žiadateľ o preskúšanie absolvoval vzdelávací kurz. Preskúšanie ICAO English je vykonávané podľa požiadaviek ICAO Doc 9835 a Nariadenia 1178/2011 examinátorom jazykovej spôsobilosti.

Priebeh preskúšania ICAO English

Dĺžka trvania preskúšania ICAO English je približne 25 až 35 minút. Samotné preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa ICAO je rozdelené do tematických oblstí:

  • voľná konverzácia s examinátorom
  • opis obrázku s leteckou tematikou (spravidla opis núdzovej situácie a hrozieb)
  • čítanie a preklad letecky zameraného textu
  • odposluch a reprodukcia nahrávky leteckej frazeológie

Hodnotenie preskúšania ICAO English

Hodnotenie skúšky ICAO English môže prebiehať priamo počas skúšky. Hodnotenie musia vykonať dvaja nezávislí pracovníci Aero Language - examinátor a hodnotiteľ.

Každý z nich hodnotí jednotlivé sekcie preskúšania. Ak je preskúšanie jazykovej spôsobilosti ICAO English vykonávané za prítomnosti oboch hodnotiteľov, je výsledok preskúšania ICAO English známy prakticky okamžite po skúške.

V prípade, ak je počas preskúšania ICAO English prítomný len examinátor jazykovej spôsobilosti, snažíme sa, aby hodnotenie Vašej skúšky prebehlo najneskôr do 72 hodín. To je približný najneskorší čas, kedy môžete očakávať výsledok Vašej skúšky.

Jednotlivé časti preskúšania hodnotia obaja pracovníci Aero Language - ako examinátor tak aj hodnotiteľ na stupnici 1-6. Najnižšia získaná úroveň je finálna úroveň preskúšania - Vaša úroveň ICAO English language proficiency "tzv. ICAO LEVEL". V prípade, ak sa examinátor jazykovej spôsobilosti a hodnotiteľ jazykovej spôsobilosti nezhodnú na výslednej jazykovej úrovni, hodnotenie musí vykonať ďalší pracovník Aero Language.

Hodnotené sú najmä:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovnú zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakciu 

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miesta. Preskúšanie leteckej angličtiny môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.