Na úvod si prečítajte pri káve, alebo čaji to, ako to vyzerá z pohľadu žiadateľa :)

Aké letecké preskúšanie potrebujete

Dôležitým bodom je, či potrebujete absolvovať predĺženie platnosti, alebo obnovenie platnosti kvalifikačnej kategórie, resp. osvedčenia inštruktora.

Predĺženie platnosti - letecké preskúšanie

Predĺženie platnosti sa vykonáva v období platnosti kvalifikačnej kategórie, resp. osvedčenia. Predĺženie platnosti na ďalšie obdobie je možné vykonať v čase 90 dní pred uplynutím platnosti. Na predĺženie platnosti nie je z hľadiska legislatívy a Nariadenia 1178/2011 potrebný žiadny dodatočný letecký výcvik. Pred preskúšaním však odporúčame absolvovať krátky udržiavací letecký výcvik (recurrent training) najmä pre žiadateľov, ktorí dlhšiu dobu nelietali.

Obnovenie platnosti - letecké preskúšanie

Obnovenie platnosti je vykonávané po uplynutí platnosti kvalifikačnej kategórie, resp. osvedčenia. Akákoľvek kvalifikačná kategória, alebo osvedčenie inštruktora, ktoré nebolo predĺžené v dobe platnosti musí byť tzv. obnovená. Na obnovenie kvalifikačnej kategórie, resp. osvedčenia je potrebné podľa Nariadenia 1178/2011 splniť ďalšie nevyhnutné požiadavky, ktoré stanovuje letecká škola - ATO. Spravidla sa jedná o doplňujúci letecký výcvik a teoretickú výučbu, ktorú letecká škola nariadi v závislosti od toho, ako dlho je kvalifikácia expirovaná.

Až po ich splnení požiadaviek, ktoré nariadi letecká škola - ATO je možné absolvovať letecké preskúšanie s examinátorom.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

Pred leteckým preskúšaním

Pred samotným preskúšaním je potrebné, aby ste nám poskytli všetky potrebné informácie o Vás, Vašich leteckých skúsenostiach a preskúšaní, resp. obnove kvalifikačnej kategórie, pre ktorú žiadate letecké preskúšanie tak, ako nám to prikazuje Nariadenie 1178/2011 - FCL.1030(a)(2).

Ak sú potrebné administratívne úkony, vykonáme ich za Vás, prípadne ich pripravíme na Vaše podpísanie. V prípade, ak budú poskytnuté nesprávne, alebo falošné údaje, dovoľujeme si upozorniť, že takýmto konaním môže byť porušená legislatíva platná v Slovenskej republike.

Vzhľadom na všetky dostupné informácie Vás budeme kontaktovať – spravidla e-mailom, alebo telefonicky.

Termín pre letecké preskúšanie

Po preskúmaní všetkých dokumentov a absolvovaní prípadných administratívnych úkonov (v prípade, ak ste držiteľom preukazu spôsobilosti vydaného iným štátom ako Slovenskou republikou) si spoločne stanovíme termín preskúšania.

Primárne sa vždy snažíme termín prispôsobiť Vašim časovým možnostiam. Dôležitú úlohu samozrejme zohráva počasie, ktoré je nutné pri plánovaní leteckého preskúšania zobrať do úvahy najmä v prechodnom období jesene a jari. Termín dohadujeme v predstihu, pričom definitívne potvrdenie termínu Vášho preskúšania s ohľadom na aktuálnu predpoveď počasia si vzájomne potvrdíme telefonicky v predvečer preskúšania, alebo v deň leteckého preskúšania v dopoludňajších hodinách.

Priebeh leteckého preskúšania

V deň preskúšania sa stretneme v našich priestoroch na bratislavskom letisku. Pri šálke espressa, alebo čaju si v briefingovej miestnosti rozoberieme priebeh praktickej časti preskúšania, pričom budete oboznámení s podmienkami, ktoré sú potrebné pre úspešné absolvovanie leteckého preskúšania a náležitosťami, ktoré vyžaduje Časť FCL.

Spoločne vykonáme predletový briefing, počas ktorého si rozanalyzujeme hlavne:

 • aktuálne počasie a jeho vplyv na preskúšanie (METAR, TAF, GAMET, meteo mapy)
 • aktuálne NOTAMy týkajúce sa letu
 • jednotlivé postupy a manévre pri preskúšaní
 • možný vplyv ATC a letovej prevádzky na preskúšanie
 • ovládanie lietadla v jednotlivých fázach letu
 • očakávané postupy pre odlet, prílet a pristátie
 • limitácie, rýchlosti a podmienky úspešného absolvovania preskúšania

Podmienky úspešného leteckého preskúšania

Žiadateľ o letecké preskúšanie na získanie, obnovu platnosti, alebo predĺženie platnosti kvalifikačnej kategórie musí preukázať examinátorovi schopnosti týkajúce sa letu podľa nasledovných všeobecných pravidiel:

Riadenie lietadla počas preskúšania

Požiadavkou počas preskúšania je riadiť letún v rámci jeho prevádzkových obmedzení znamená vykonať manévre, ktoré požaduje Nariadenie 1178/2011 a examinátor tak, aby boli bezpečné a v súlade s Letovou príručkou lietadla.

 • vykonať všetky manévre hladko a presne
 • používať dobrý úsudok a schopnosť riadiť letún
 • uplatňovať letecké a navigačné vedomosti
 • udržiavať kontrolu nad letúnom takým spôsobom, aby bol vždy zaručený požadovaný výsledok postupu alebo manévru
 • chápať a uplatňovať postupy súčinnosti členov posádky
 • efektívne komunikovať s ďalšími členmi posádky
 • udržiavať prehľad a monitorovať let
 • riadiť lietadlo, komunikovať a navigovať lietadlo po požadovanej trase
 • bezpečne zvládnuť simulované núdzové postupy podľa pokynov v letovej príručke

Tolerancia praktického preskúšania

Pre štandardné hodnotenie schopností žiadateľa upravuje Nariadenie 1178/2011 hodnoty, podľa ktorých má byť letové preskúšanie hodnotené. Limity na úspešné absolvovanie preskúšania môže však examinátor upraviť o prípustné odchýlky napríklad z dôvodu turbulencie, výkonnosti lietadla  a podobne.

Udržiavanie výšky lietadla

 • všeobecné udržiavanie výšky počas preskúšania ± 100 stôp
 • začiatok opakovania okruhu vo výške rozhodnutia (go-around) +50 stôp /–0 stôp (len pre lety IFR)
 • minimálna výška pre klesanie (MDA/MDH) +50 stôp /–0 stôp (len pre lety IFR)

Udržiavanie smeru lietadla

 • s pomocou rádiových zariadení ±5°
 • presné priblíženie (ILS) odchýlka do polovice stupnice (CDI), smer (localizer) a zostupová rovina (glide path) (platí len pre lety IFR)

Udržiavanie kurzu lietadla

 • s pracujúcimi motormi ± 5° (viacmotorové letúne)
 • so simulovanou poruchou motora ± 10°  (viacmotorové letúne)

Udržiavanie rýchlosti lietadla

 • s pracujúcimi motormi ± 5 uzlov
 • so simulovanou poruchou motora + 10 uzlov /-5 uzlov  (viacmotorové letúne)

VYKONANIE LETOVÉHO PRESKÚŠANIA – PRAKTICKEJ SKÚŠKY

Ak sa žiadateľ rozhodne prerušiť letecké preskúšanie z dôvodov, ktoré letový examinátor neuzná za primerané, žiadateľ musí opakovať celú praktickú skúšku odznovu.

V prípade, ak skúšku preruší z dôvodov, ktoré examinátor uzná za primerané, pri ďalšom lete bude žiadateľ preskúšaný len oddielov leteckého preskúšania, ktoré žiadateľ neabsolvoval.

Podľa uváženia letového examinátora môže žiadateľ jedenkrát opakovať ktorýkoľvek manéver alebo postup. Ak examinátor usúdi, že letové schopnosti žiadateľa si vyžadujú opakovanie celej skúšky, môže examinátor letecké preskúšanie v ktorejkoľvek fáze zastaviť a prerušiť.

Od žiadateľa sa vyžaduje riadenie lietadla z miesta, z ktorého môže vykonávať funkcie veliaceho pilota (PIC) a vykonávať letecké preskúšanie tak, ako keby nebol na palube prítomný žiaden ďalší člen posádky. Zodpovednosť za vykonanie letu zostáva však na examinátorovi, nakoľko počas preskúšania je veliaci pilot (PIC) práve examinátor.

Žiadateľ opíše examinátorovi  vykonávané kontroly a úlohy vrátane identifikácie rádiových zariadení v prípade, ak sú použité. Kontroly a postupy vykoná žiadateľ podľa letovej príručky pre lietadlo, na ktorom sa skúška vykonáva. Počas predletovej prípravy musí žiadateľ určiť nastavenia výkonu a rýchlosti pre jednotlivé fázy letu.

Žiadateľ vypočíta výkonové údaje pre vzlet, priblíženie a pristátie v súlade s prevádzkovou príručkou alebo letovou príručkou používaného lietadla.

Examinátor sa počas celého letu nezúčastňuje na riadení lietadla s výnimkou prípadov, keď je zásah nevyhnutný v záujme bezpečnosti, alebo aby predišiel neprijateľnému zdržaniu ostatnej dopravy.

Po leteckom preskúšaní

Po vykonaní leteckého preskúšania Vám letový examinátor opäť našich priestoroch oznámi výsledok preskúšania. Spoločne si rozanalyzujete let formou de-briefingu. Examinátor Vám odporučí postrehy, ktoré pozoroval počas preskúšania.

V prípade úspešného výsledku leteckého preskúšania na predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti Vám zapíše examinátor do preukazu spôsobilosti nový dátum platnosti kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

V prípade, ak ste počas preskúšania neuspeli, examinátor Vám poskytne všetky potrebné podrobnosti a odporučí prípadný doplňujúci výcvik a ďalší postup, ktorý je potrebný k opätovnému získaniu Vašej kvalifikačnej kategórie, alebo osvedčenia.

Examinátor Vám poskytne podpísanú správu o leteckom preskúšaní a vykoná všetky potrebné administratívne kroky, aby Úrad, ktorý vydal Váš preukaz spôsobilosti pilota bol upovedomený o vykonaní preskúšania a jeho výsledku.

Inými slovami dodá všetky potrebné dokumenty či už fyzicky, elektronicky, alebo e-mailom na miesto, kam ich treba dodať. Pre Vás ako žiadateľa o letecké preskúšanie je preskúšanie ukončené.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora FI(A), CRI(A), IRI(A), TRI(A)

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora vydaného podľa Časti FCL, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A), inštruktora výcviku na simulátore STI(A), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách MI(A) a inštruktora letových skúšok FTI(A), absolvuje hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

Hodnotenie spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie inštruktora, alebo držiteľov osvedčenia inštruktora vydaných podľa Časti FCL - Nariadenia 1178/2011 je všeobecne vykonávané v súlade s požiadavkami ustanovenia FCL.920.

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 • príprava materiálov,
 • vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,
 • prezentácia učiva,
 • spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),
 • optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,
 • uľahčenie učenia,
 • hodnotenie výkonnosti školeného,
 • sledovanie a hodnotenie pokrokov,
 • vyhodnocovanie výcvikových lekcií,
 • zaznamenávanie výsledkov a vedenie záznamov o výcviku.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora zahŕňa:

 • preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;
 • ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);
 • cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora je vykonané na letúni, alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.
Ak sa hodnotenie spôsobilosti inštruktora vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miesta. Preskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.