Ako jeden z prvých poskytovateľov služieb leteckého examinátora prichádza ProfiPilot s komplexným systémom ochrany vašich osobných údajov, ktoré je vyžadované európskym Nariadením GDPR.

Informačné oznámenie poskytované dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov

(Ďalej ako „Oznámenia“)

 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Tieto Oznámenia sú určené Vám, ako dotknutej osobe, ktorá nám poskytne svoje osobné údaje k ich spracúvaniu a to v súlade so Zákonom a Nariadením.

 1)     Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: obchodná spoločnosť ProfiPilot,s.r.o.so sídlom Pavla Kyrmezera 12/1096, 914 41 Nemšová, Slovenská republika, IČO: 46 279 741, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 24852/R, zastúpená konateľom (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Hlavné weby:www.profipilot.aerowww.examinator.skwww.language.aero

Podporné weby: www.flug-pruefer.atwww.flug-pruefer.dewww.flight-examiner.com,www.sukromny-pilot.sk,www.dopravny-pilot.sk,www.frozen-atpl.com,www.twintaxi.sk,www.leteckylekar.sk,www.letecky-lekar.sk,www.icao-english.sk,www.profipilot.sk,www.cessna-citation.com,www.profipilot.academy, www.type-instructor.com, www.type-examiner.com, www.senior-examiner.com 

Telefónne číslo+421 910 33 33 11

E-mail:info@profipilot.aerogdpr@profipilot.aero

 2)     Zodpovedná osoba za Prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ môže menovať zodpovednú osobu – zástupcu pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Zástupca“). Na Zástupcu sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a uplatňovaním Vašich práv. 

Kontaktné údaje Zástupcu budú zverejnené, pokiaľ bude Zástupca u Prevádzkovateľa vymenovaný. Prevádzkovateľ v súčasnej dobe nemá vymenovaného Zástupcu.

 3)     Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané Prevádzkovateľom

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva so súhlasom resp. bez súhlasu dotknutej osoby, ako subjektu údajov v Zákonom stanovených prípadoch sú nasledovné údaje: 

 • titul, meno, priezvisko alebo názov spoločnosti
 • dátum narodenia alebo IČO/DIČ/IČ-DPH spoločnosti
 • bydlisko alebo sídlo spoločnosti
 • emailová adresa, telefónne číslo a kontaktné údaje 
 • číslo preukazu spôsobilosti
 • číslo preukazu totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz, alebo iný doklad)
 • názov/typ kvalifikácie, preukazu, certifikátu alebo osvedčenia
 • dátum platnosti kvalifikácie, preukazu, certifikátu, alebo osvedčenia
 • dátum preskúšania
 • dátum novej platnosti kvalifikácie, preukazu, certifikátu, alebo osvedčenia
 • výsledok a úspešnosť preskúšania
 • hodnotenie jednotlivých výkonnostných parametrov preskúšania (úspešnosť a výkon žiadateľa v jednotlivých sekciách preskúšania)
 • podpis na vytvorených dokumentoch
 • akékoľvek audiovizuálne dáta, textové a obrazové dáta, dokumenty získané alebo vytvorené počas samotného leteckého preskúšania, resp. procesu za účelom získania, predĺženia alebo obnovy preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie, osvedčenia, alebo certifikátu
 • miesto narodenia
 • platobné údaje vrátane čísla bankového účtu
 • životopis
 • pohlavie
 • pracovné zaradenie
 • minulé kvalifikácie žiadateľa a časový rozsah ich platnosti

4)    Účel a spôsob spracúvania Vašich osobných údajov 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a)    rokovanie za účelom uzatvorenia príslušnej zmluvy medzi nami a plnenie uzavretej zmluvy, t.j. zmluva, na základe Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby dotknutej osobe;

b)    poskytnutie leteckého preskúšania examinátorom, t.j. vykonanie leteckého preskúšania, alebo/a administratívneho úkonu za účelom získania, predĺženia, alebo obnovenia platnosti preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie, certifikátu, alebo osvedčenia,

c)    vytváranie potvrdení a certifikátov o využitých službách poskytnutých Prevádzkovateľom, alebo jeho zástupcom,

d)    vytváranie interných štatistík Prevádzkovateľa,

e)    plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a to:

                                      i.     poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, 

                                     ii.     uchovávania údajov na základe zákona,

                                    iii.     vedenie účtovníctva a mzdovej agendy,

f)     vyhotovovanie faktúr,

g)    zasielanie notifikačných e-mailov,

h)    ochrana práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je:

                                      i.     vykonávanie priameho marketingu;

                                     ii.     vymáhanie pohľadávok Prevádzkovateľa;

i)     vedenie archívu podľa príslušného zákona.

5)    Následky neposkytnutia Vašich osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie potrebných osobných údajov však znemožňuje Vašu identifikáciu ako žiadateľa o letecké preskúšanie, resp. získanie, predĺženie alebo obnovu preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie, certifikátu alebo osvedčenia. Neposkytnutie osobných údajov je taktiež v rozpore s právnym základom pre vykonanie predmetného úkonu podľa Nariadenia 1178/2011 a požiadaviek príslušného Leteckého úradu. Neposkytnutím osobných údajov tak nie je z našej strany možné pristúpiť k vykonaniu preskúšania, resp. následných administratívnych aktov vedúcich k získaniu, predĺženiu, alebo obnove preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie, leteckého certifikátu, alebo osvedčenia.

Neposkytnutie potrebných osobných údajov taktiež znemožňuje Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany a teda aj uzatvorenie príslušnej zmluvy.

6)    Tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych povinností, na vyžiadanie orgánov štátnej správy, pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa ako aj v súvislosti s plnením predmetu prípadnej zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Vami ako dotknutou osobou.  Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám v rámci skupinyProfiPilot.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované taktiež sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracúvaním osobných údajov, najmä za účelom riešenia interných štatistík Prevádzkovateľa a plnenia zákonných povinností. O prípadnej existencií sprostredkovateľov Vás budeme riadne a včas informovať. 

7)    Tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

8)    Doba spracúvania

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané po dobu minimálne 10 rokov od ich poskytnutia pri uzatváraní zmluvy, a/alebo od udelenia súhlasu a/alebo od výkonu práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Ak nedôjde k zmluvnému plneniu, osobné údaje budú spracované na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu dotknutej osoby s ich poskytnutím. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané minimálne po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom, alebo po dobu platnosti predmetnej kvalifikácie.

9)    Práva dotknutej osoby

Pokiaľ iný právny predpis neustanovuje inak, v súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo: 

a)    na prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby,

b)    na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,

c)    na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané; ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne; súhlas bol odvolaný, 

d)    na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

e)    na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vami udeleným písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov pre účel, pre ktorý ste udelili svoj súhlas,

f)     na prenosnosť údajov, 

g)    namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,

h)    podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu gdpr@profipilot.aero.

10)  Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov proti priamemu marketingu

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov proti priamemu marketingu a v prípade uplatnenia námietok sa osobné údaje na účely priameho marketingu nebudú spracúvať.

11)  Postup k odvolaniu písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak spracúvanie osobných údajov bolo založené na Vašom písomnom súhlase

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením preukázateľne doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na adresu gdpr@profipilot.aero(v predmete emailu je nevyhnutné uviesť text „odvolanie súhlasu“) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

12) Následky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov: 

V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, osobné údaje nebudú spracúvané k účelu, pre ktorý bude súhlas udelený. Vaše osobné údaje budú však naďalej spracúvané pre účely, ku ktorým môžu byť osobné údaje spracúvané aj bez súhlasu. 

13) Organizačno-technické opatrenia prijaté za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracúvania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.