EASA Letecký examinátor a jeho oprávnenia

Examinátor je pilot a letecký inštruktor, ktorý je držiteľom osvedčenia vydaného tzv. kompetentným leteckým úradom. Osvedčenie examinátora vydáva kompetentný letecký úrad členského štátu EASA podľa Časti FCL Nariadenia 1178/2011, Podčasti K ustanovenia FCL.1000.

Examinátor musí podľa FCL.1010 spĺňať nasledovné nevyhnutné požiadavky:

 • mať zodpovedajúce vedomosti pre vykonávanie preskúšaní
 • absolvovať dostatočnú prípravu a príslušnú prax súvisiacu s oprávneniami examinátora
 • v priebehu uplynulých troch rokov proti nemu neboli uplatnené žiadne postihy vrátane pozastavenia, obmedzenia alebo zrušenia platnosti jeho preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií alebo osvedčení vydaných v súlade s Časťou FCL, za neplnenie Nariadenia 216/2008 a jeho vykonávacích predpisov

Typy examinátorskych osvedčení

Examinátori sú z hľadiska ich právomocí rozdelení do niekoľkých kategórií. Jeden examinátor môže byť držiteľom viacerých osvedčení examinátora súčasne, tzv. viacnásobná úloha examinátora. V uvedenom prehľade prezentujeme oprávnenia, vybraných examinátorských osvedčení.

FE(A) – letový examinátor pre letúne

Letový examinátor pre letúne FE(A) je oprávnený vykonávať praktické skúšky na účely vydania

 • Súkromný pilot letúnov - PPL(A) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre súvisiace kvalifikačné kategórie na triedu napr. SEP(land), MEP(land), alebo TMG a typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné letúny s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 1 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov, z toho aspoň 250 hodín letového výcviku.
 • Obchodný pilot letúnov - CPL(A) a praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti pre súvisiace kvalifikačné kategórie na triedu napr. SEP(land), MEP(land), alebo TMG a typové kvalifikačné kategórie na jednopilotné letúny s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 2 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov, z toho aspoň 250 hodín letového výcviku;
 • Pilot ľahkých letúnov - LAPL(A) za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov, z toho aspoň 100 hodín letového výcviku
 • praktické skúšky na účely vydania kvalifikačnej kategórie na lety v horách za predpokladu, že examinátor absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov vrátane aspoň 500 vzletov a pristátí v rámci letového výcviku pre lety v horách.

CRE(A) – examinátor triednej kvalifikačnej kategórie

Examinátor triednej kvalifikačnej kategórie - CRE(A) je oprávnený vykonávať letové preskúšania na získanie, predĺženie, alebo obnovu kvalifikačných kategórií pre jednopilotné letúny s výnimkou jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, napr. SEP(land), MEP(land), alebo TMG:

 • praktické skúšky na účely vydávania kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií;
 • preskúšania odbornej spôsobilosti pre:
 • predĺženie alebo obnovenie platnosti kvalifikačných kategórií na triedu a typových kvalifikačných kategórií;
 • predĺženie alebo obnovenie platnosti prístrojových kvalifikačných kategórií IR(A) za predpokladu, že CRE(A) spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.1010.IRE písm. a).

IRE(A) – examinátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie

Držiteľ osvedčenia examinátora prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A) je oprávnený vykonávať praktické skúšky na účely vydávania prístrojových kvalifikačných kategórií IR(A) a preskúšania odbornej spôsobilosti pre predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti IR(A). Držiteľ osvedčenia IRE(A) musí mať minimálne skúsenosti:

 • 2 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov a
 • 450 hodín letu podľa IFR, z toho 250 hodín vo funkcii inštruktora.

FIE(A) – Examinátor letových inštruktorov

Examinátor letových inštruktorov FIE(A) je oprávnený vykonávať podľa FCL.1005.FIE

 • hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčení letový inštruktor - FI(A), inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A), inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IRI(A) a inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie - TRI(A) pre jednopilotné letúny - TRI(SPA) za predpokladu, že je držiteľom príslušného osvedčenia inštruktora TRI(A).

Podľa FCL.1010.FIE musí FIE(A) pre vykonávanie hodnotení spôsobilosti spĺňať:

 • byť držiteľom príslušného osvedčenia inštruktora;
 • absolvovať 2 000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov a
 • musí poskytnúť najmenej 100 hodín výcviku žiadateľov o osvedčenie inštruktora

TRE(A) – Examinátor typovej kvalifikačnej kategórie

Examinátor typovej kvalifikačnej kategórie TRE(A) je oprávnený vykonávať podľa FCL.1005.TRE

 • praktické skúšky na účely prvotného vydania typových kvalifikačných kategórií;
 • preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti typovej a prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) na konkrétny typ letúna;
 • praktické skúšky na účely vydania ATPL(A);
 • praktické skúšky na účely vydania MPL za predpokladu, že examinátor spĺňa požiadavky uvedené v článku FCL.925;
 • hodnotenia spôsobilosti na účely vydania, predĺženia platnosti alebo obnovenia platnosti osvedčenia TRI(A) alebo SFI(A) na lietadlá príslušnej kategórie za predpokladu, že examinátor pracoval najmenej 3 roky vo funkcii examinátora typovej kvalifikačnej kategórie (TRE).

Podľa FCL.1010.TRE musí TRE(A) pre vykonávanie preskúšaní na danom type spĺňať nasledovné požiadavky:

 • v prípade viacpilotných letúnov alebo lietadiel so vztlakovými motormi musia absolvovať 1 500 hodín letu vo funkcii pilota viacpilotných letúnov, z toho aspoň 500 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC);
 • v prípade jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou musia absolvovať 500 hodín letu vo funkcii pilota jednopilotných letúnov, z toho aspoň 200 hodín vo funkcii veliaceho pilota (PIC);
 • musia byť držiteľmi osvedčenia CPL(A) alebo ATPL(A) a TRI(A) pre príslušný typ letúna;
 • pre prvotné vydanie osvedčenia TRE(A) musia absolvovať najmenej 50 hodín letového výcviku vo funkcii TRI(A), FI(A) alebo SFI(A) na príslušnom type alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD), ktoré predstavuje tento typ.

SFE(A) – Examinátor na simulátore

Examinátor na simulátore SFE(A) je oprávnený vykonávať podľa FCL.1005.SFE

 • praktické skúšky na účely prvotného vydania typových kvalifikačných kategórií;
 • preskúšania odbornej spôsobilosti na účely predĺženia alebo obnovenia platnosti typovej a prístrojovej kvalifikačnej kategórie (IR) na konkrétny typ letúna;

LPE – Language proficiency examiner

Examinátor jazykovej spôsobilosti je nominovaný partnerskou organizáciou Aero Language. Nejedná sa teda o oprávnenia vyplývajúce z oprávnení Časti FCL. Examinátor jazykovej spôsobilosti je oprávnený poskytovať preskúšania jazykovej spôsobilosti pre:

 • ICAO English,
 • EASA English
 • IR English