Skill test CPL(A) - všeobecne

Praktická skúška - skill test - obchoný pilot letúnov - CPL(A) pre získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov – CPL(A) sa vykonáva po absolvovaní predpísaného leteckého výcviku v leteckej škole - ATOLetecká škola - ATO musí žiadateľa na vykonanie praktického preskúšania odporúčiť. Praktickú skúšku - skill test CPL(A) je možné vykonať až po úspešnom absolvovaní teoretického preskúšania CPL(A) na Úrade, alebo na základe zápočtu teoretického preskúšania ATPL(A) - ATPL(A) theory credit, ktoré je zapísané v preukaze spôsobilosti pilota.

Žiadateľ o preukaz spôsobilosti obchodný pilot letúnov - CPL(A) absolvovaním praktickej skúšky (skill test) musí preukázať letovému examinátorovi FE(A) schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota (Pilot in command - PIC) manévre a postupy na danej kategórií lietadiel (v tomto prípade je kategória lietadiel "letún") so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam podľa Dodatku 4 k Časti FCL Nariadenia 1178/2011. 

Žiadateľ o praktickú skúšku - skill test - obchodný pilot letúnov – CPL(A) musí absolvovať letecký výcvik a byť držiteľom kvalifikačnej kategórie na lietadlo rovnakej triedy alebo typu, ako sa použije pri praktickej skúške. V našom prípade je možne použiť jednomotorové piestové letúne - SEP(Land), alebo viacmotorové piestové letúne - MEP(land).

Letún, ktorý je použitý na praktickú skúšku, musí spĺňať požiadavky, ktoré sú kladené na výcvikové letúne a musí podľa Dodatou 4, Čast B, odsek 1 k Časti FCL Nariadenia 1178/2011 spĺňať nasledovné:

 • spôsobilé na prevoz najmenej štyroch osôb
 • byť vybavené nastaviteľnú vrtuľu počas letu
 • byť vybavené zaťahovacím podvozkom
 • byť certifikované EASA - držiteľom EASA TCDS

Vzhľadom na to, že na tento účel môžu byť použité nasledovné varianty letúnov (napr. Piper PA-28 Arrow, Cessna C210, Cessna C-172RG a podobne), preferujeme na vykonanie praktickej skúšky - skill test CPL(A)  použitie viacmotorových letúnov v triede MEP(land).

Celé preskúšanie - skill test CPL(A) trvá približne 3 až 4 hodiny, pričom samotná letová časť (let s examinátorom) trvá približne 1 hodinnu 30 minút až 2 hodiny letového času. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie zo znalosti lietadla).

Samotný let - skill test CPL(A) zahŕňa okrem iného aj nasledovné:

 • techniku pilotáže (normálne postupy)
 • techniku pilotáže (abnormálne a núdzové postupy)
 • navigačný let po vopred naplánovanej trase podľa pravidiel VFR
 • použitie rádionavigačných zariadení (VOR, LOC, ILS, GNSS)
 • let na riadené letisko

Trasu letu, vyberie examinátor, pričom cieľom letu je riadené letisko. Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie letu a zabezpečí, aby všetky prístroje a celá dokumentácia na vykonanie letu boli na palube. Let musí trvať najmenej 90 minút. 

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

Podmienky úspešného vykonania skúšky

Všeobecné podmienky úspešného leteckého preskúšania - skill test CPL(A) a postup počas preskúšania je totožný s akýmkoľvek iným leteckým preskúšaním.

Praktická skúška - skill test - obchodný pilot letúnov – CPL(A) je rozdelená na viaceré časti - sekcie leteckého preskúšania, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii (letúne - aeroplanes) a triede, na ktorej je preskúšanie vykonávané.

Ak žiadateľ nesplní niektorý z bodov určitej časti skúšky, bude to znamenať nesplnenie celej časti. Nesplnenie viac ako jednej časti bude znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku - skill test obchodný pilot letúnov – CPL(A). Ak žiadateľ nesplní iba jednu časť skúšky, bude pri najbližšom opakovaní skúšky - skill test CPL(A), opakovať len túto časť.

Pri opakovaní skúšky - skill test obchodný pilot letúnov – CPL(A) bude nesplnenie niektorej časti vrátane častí, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, znamenať, že žiadateľ nezložil celú skúšku - skill test CPL(A).

Ak žiadateľ nesplní všetky časti skúšky počas dvoch pokusov, bude musieť absolvovať ďalší letecký výcvik, pričom o jeho obsahu a ďalšom postupe rozhodne letecká škola - ATO.

Poskytujeme vykonanie praktickej  skúšky - skill test CPL(A) na získanie preukazu spôsobilosti obchodný pilot letúnov – CPL(A) na nasledovných variantoch (typoch) letúnov MEP(land): 

 • Diamond DA-42NG-VI Twin Star
 • Piper PA-34 Seneca

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.