Predĺženie platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A)

Predĺženie platnosti osvedčenia letový inštruktor FI(A) sa uplatňuje v prípade, ak je osvedčenie letový inštruktor - FI(A) stále platné – t.j. nie je expirované.

Predlžovanie osvedčenia letový inštruktor - FI(A) podlieha ustanoveniu FCL.940.FI Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Na predĺženie platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A) musí žiadateľ - držiteľ osvedčenia letový inštruktor - FI(A) v priebehu 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A) splniť minimálne dve z nasledujúcich požiadaviek:

 • počas uplynulej platnosti, t.j. počas uplynulých 36 mesiacov poskytnúť letový výcvik žiadateľom v rozsahu najmenej 50 letových hodín ako inštruktor, t.j. ako FI(A), TRI(A), CRI(A), IRI(A), MI alebo ako examinátor FE(A), CRE(A), IRE(A), FIE(A) alebo TRE(A).
  • ak má byť súčasne osvedčenie letový inštruktor FI(A) predĺžené aj o poskytovanie výcvikov pre lety IFR, 10 letových hodín musí držiteľ osvedčenia letový inštruktor FI(A) poskytnúť ako letový inštruktor IRI(A) - pre lety IFR. Uvedený nálet - letecký výcvik podľa pravidiel IFR v rozsahu 10 hodín musí byť poskytnutý v období posledných 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A);
 • počas platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A) absolvovať opakovací seminár inštruktorov, ktorý poskytne letecká škola - ATO;
 • v období 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A) úspešne absolvovať hodnotenie spôsobilosti inštruktora v súlade s článkom FCL.935 Nariadenia 1178/2011.

Najmenej pri každom druhom predĺžení platnosti osvedčenia letový inštruktor FI(A) musí držiteľ  osvedčenia splniť podmienku úspešného absolvovania hodnotenia spôsobilosti inštruktora v súlade s článkom FCL.935 pre jednomotorové letúne alebo viacmotorové letúne.

Čo je hodnotenie spôsobilosti inštruktora?

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora vydaného podľa Časti FCL, okrem prípadu inštruktora súčinnosti viacčlennej posádky MCCI(A), inštruktora výcviku na simulátore STI(A), inštruktora kvalifikačnej kategórie na lety v horách MI(A) a inštruktora letových skúšok FTI(A), absolvuje hodnotenie spôsobilosti, aby examinátorovi preukázal schopnosť poskytovať výcvik žiakovi – pilotovi na úrovni potrebnej na vydanie príslušného preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórie alebo osvedčenia.

Hodnotenie spôsobilosti žiadateľov o osvedčenie inštruktora, alebo držiteľov osvedčenia inštruktora vydaných podľa Časti FCL - Nariadenia 1178/2011 je všeobecne vykonávané v súlade s požiadavkami ustanovenia FCL.920.

Všetci inštruktori absolvujú výcvik na dosiahnutie týchto spôsobilostí:

 • príprava materiálov,
 • vytvorenie priaznivej atmosféry na učenie,
 • prezentácia učiva,
 • spojenie riadenia nebezpečenstiev a chýb (TEM – Threat and Error Management) s optimalizáciou činnosti posádky (CRM),
 • optimalizácia času potrebného na dosiahnutie cieľov výcviku,
 • uľahčenie učenia,
 • hodnotenie výkonnosti školeného,
 • sledovanie a hodnotenie pokrokov,
 • vyhodnocovanie výcvikových lekcií,
 • zaznamenávanie výsledkov a vedenie záznamov o výcviku.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora zahŕňa:

 • preukázanie spôsobilostí opísaných v článku FCL.920 počas výcviku predletovej a poletovej činnosti a teoretickej výučby;
 • ústne teoretické skúšky na zemi, predletové a poletové inštruktáže a ukážky počas letu v lietadle príslušnej triedy, typu alebo vo výcvikovom zariadení na simuláciu letu (FSTD);
 • cvičenia vhodné na hodnotenie spôsobilostí inštruktora.

Hodnotenie spôsobilosti inštruktora je vykonané na letúni, alebo FSTD rovnakej triedy alebo typu, aké bolo použité na letový výcvik.
Ak sa hodnotenie spôsobilosti inštruktora vyžaduje na predĺženie platnosti osvedčenia inštruktora, žiadateľ, ktorý pred koncom platnosti osvedčenia inštruktora neabsolvuje úspešne toto hodnotenie, nesmie uplatňovať oprávnenia vyplývajúce z tohto osvedčenia, až kým nedosiahne úspešný výsledok hodnotenia.

Ako dlho je osvedčenie inštruktora platné?

Každé osvedčenie inštruktora je podľa Časti FCL platné po dobu 36 mesiacov (3 roky). Predĺženie platnosti osvedčenia letový inštruktor - FI(A) je na ďalších 36 mesiacov (3 roky).

Príklad:  Ak je osvedčenie letový inštruktor - FI(A) platné do 31.1.2015 a hodnotenie spôsobilosti inštruktora, alebo administratívne predĺženie osvedčenia je absolvované dňa 01.11.2014, je v prípade úspešného preskúšania osvedčenie inštruktora platné do 31.1.2018.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.