Predĺženie platnosti kvalifikácie SEP(land)

Predĺženie platnosti triednej kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) popisuje Nariadenie 1178/2011, Podčasť H, Oddiel 2, ustanovenie FCL.740.A(b). Časť FCL umožňuje predĺženie kvalifikačnej kategórie SEP(land) aj administratívne - po splnení predpísaných nalietaných hodín je možné kvalifikáciu predĺžiť aj bez leteckého preskúšania.

Predĺženie letovým preskúšaním

Žiadateľ o predĺženie kvalifikačnej kategórie SEP(land) musí v období troch mesiacov (90 dní), pred koncom platnosti absolvovať letecké preskúšanie- preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa Dodatku 9 k Časti FCL na variante letúna, ktorý spadá pod triedu SEP(land) a je certifikovaný EASA - teda je držiteľom EASA TCDS (Type Certificate Data Sheet).

Spomínané preskúšanie odbornej spôsobilosti - predĺženie  platnosti kvalifikačnej kategórie SEP(land) môže vykonať len poverený letový examinátor FE(A), alebo examinátor triednej kvalifikačnej kategórie SEP(land) - CRE(A).

Administratívne predĺženie platnosti SEP(land)

Kvalifikačnú kategóriu pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) je možné na ďalšie obdobie predĺžiť aj administratívne, ak žiadateľ spĺňa kritériá, ktoré sú uvedené v Časti FCL, ustanovenie FCL.740.A(b).

Podmienky pre administratívne predĺženie sú:

V období posledných 12 mesiacov platnosti kvalifikačnej kategórie SEP(land) absolvovať 12 letových hodín na letúni triedy SEP(land), z ktorých:

  • 6 hodín musí byť vo funkcií veliaceho pilota (Pilot in command – PIC) na triede SEP(land)
  • absolvovať 12 vzletov a pristátí
  • v prípade, ak v predchádzajúcich 12 mesiacoch žiadateľ neabsolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti, alebo praktickej skúšky (na iný, ľubovoľný typ alebo triedu letúna), je nutné, aby absolvoval cvičný hodinový let s letovým inštruktorom - FI(A), alebo inštruktorom kvalifikačnej kategórie na triedu – CRI(A).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

Platnosť preskúšania / predĺženia kvalifikácie

Ak žiadateľ počas preskúšania uspeje zo všetkých častí, kvalifikačná kategória SEP(land) je predĺžená na ďalších 24 mesiacov (2 roky) od konca súčasnej platnosti.

Príklad:

Ak je kvalifikačná kategória SEP(land) platná do 31.01.2015 a preskúšanie absolvuje dňa 01.11.2014, je v prípade úspešného preskúšania kvalifikácia predĺžená do 31.01.2017.

Zápočet preskúšania

Ak je uchádzač o predĺženie kvalifikačnej kategórie SEP(land) súčasne aj držiteľom kvalifikačnej kategórie na turistické motorizované klzáky - TMG, bude mu možné podľa FCL.740.A(b)(2) súčasne s kvalifikáciou SEP(land) predĺžiť aj kvalifikačnú kategóriu TMG na ďalšie obdobie, t.j. na ďalších 24 mesiacov.

V praxi to znamená, ak ste držiteľom oboch platných kvalifikačných kategórií – SEP(land) aj TMG, postačuje absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti len na jednej kategórií – triede, avšak predĺžené budú obe súčasne.

Oprávnenie SEP(land)

Kvalifikačná kategória SEP(land) – Single Engine Piston (land) oprávňuje držiteľa  na lietanie na jednopilotných jednomotorových piestových letúnoch s pristávacím zariadením na pevnú Zem (kolesový podvozok) s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 5700kg. Platnosť triednej kvalifikačnej kategórie SEP(land) je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 24 mesiacov (2 roky).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória SEP(land) vykonávať lety napríklad na nasledovných variantach lietadiel:

  • Rada Cessna: Cessna C-150, C-152, C-172, C-182, C-210
  • Rada Zlin: Zlin Z-42, Z-43, Z-142, Z-143, Z-126, Z-226, Z-326, Z-526, Z-726
  • Rada Diamond: Diamond DA-20 Katana, DA-40 Star

Rozdielový výcvik na iné varianty SEP(land)

Kvalifikačná kategória SEP(land) oprávňuje držiteľa na lietanie na variante letúna (ľudovo nazývané "na type"), na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov - PPL(A), resp. prvé získanie kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land).

Na lietanie na ďalšom variante lietadla tej istej kvalifikačnej kategórie je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle Diamond DA-20-A1 Katana a máte záujem lietať na lietadle Cessna C-172 Skyhawk. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“. Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.