Predĺženie platnosti kvalifikácie TMG

Predĺženie platnosti triednej kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG popisuje Nariadenie 1178/2011, Podčasť H, Oddiel 2, ustanovenie FCL.740.A(b). Časť FCL umožňuje predĺženie kvalifikačnej kategórie na turistické motorizované klzáky - TMG aj administratívne - po splnení predpísaných nalietaných hodín je možné kvalifikáciu predĺžiť aj bez leteckého preskúšania.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

Predĺženie letovým preskúšaním

Žiadateľ o predĺženie kvalifikačnej kategórie na turistické motorizované klzáky - TMG musí v období troch mesiacov (90 dní), pred koncom platnosti absolvovať letecké preskúšanie- preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa Dodatku 9 k Časti FCL na variante letúna, ktorý spadá pod triedu turistické motorizované klzáky - TMG.

Spomínané preskúšanie odbornej spôsobilosti - predĺženie  platnosti kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG môže vykonať len poverený letový examinátor FE(A), alebo examinátor triednej kvalifikačnej kategórie TMG - CRE(A).

Administratívne predĺženie platnosti TMG

Kvalifikačnú kategóriu pre turistické motorizované klzáky TMG je možné na ďalšie obdobie predĺžiť aj administratívne, ak žiadateľ spĺňa kritériá, ktoré sú uvedené v Časti FCL, ustanovenie FCL.740.A(b).

Podmienky pre administratívne predĺženie sú:

V období posledných 12 mesiacov platnosti kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG absolvovať 12 letových hodín na triede turistické motorizované klzáky - TMG, z ktorých:

  • 6 hodín musí byť vo funkcií veliaceho pilota (Pilot in command – PIC) na triede turistické motorizované klzáky - TMG
  • absolvovať 12 vzletov a pristátí
  • v prípade, ak v predchádzajúcich 12 mesiacoch žiadateľ neabsolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti, alebo praktickej skúšky (na iný, ľubovoľný typ alebo triedu letúna), je nutné, aby absolvoval cvičný hodinový let s letovým inštruktorom - FI(A), alebo inštruktorom kvalifikačnej kategórie na triedu – CRI(A).

Platnosť preskúšania / predĺženia kvalifikácie

Ak žiadateľ počas preskúšania uspeje zo všetkých častí, kvalifikačná kategória turistické motorizované klzáky - TMG je predĺžená na ďalších 24 mesiacov (2 roky) od konca súčasnej platnosti.

Príklad:

Ak je kvalifikačná kategória turistické motorizované klzáky - TMG platná do 31.01.2015 a preskúšanie absolvuje dňa 01.11.2014, je v prípade úspešného preskúšania kvalifikácia predĺžená do 31.01.2017.

Zápočet preskúšania

Ak je uchádzač o predĺženie kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG súčasne aj držiteľom kvalifikačnej kategórie na jednomotorové piestové letúne - SEP(Land), bude mu možné podľa FCL.740.A(b)(2) súčasne s kvalifikáciou turistické motorizované klzáky - TMG predĺžiť aj kvalifikačnú kategóriu SEP(land) na ďalšie obdobie, t.j. na ďalších 24 mesiacov.

V praxi to znamená, ak ste držiteľom oboch platných kvalifikačných kategórií – SEP(land) aj turistické motorizované klzáky - TMG, postačuje absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti len na jednej kategórií – triede, avšak predĺžené budú obe súčasne.

Oprávnenie TMG

Kvalifikačná kategória TMG - turistické motorizované klzáky oprávňuje držiteľa  na lietanie na turistických klzákoch. Platnosť triednej kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 24 mesiacov (2 roky).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória na turistické motorizované klzáky - TMG vykonávať lety napríklad na nasledovných variantach lietadiel spadajúcich do kategórie motorizovaných klzákov:

  • Let L-13SW, L-13SE, L-13SEH
  • Stremme S10

Rozdielový výcvik na iné varianty TMG

Kvalifikačná kategória na turistické motorizované klzáky - TMG oprávňuje držiteľa na lietanie na variante motorizovaného klzáku (ľudovo nazývané "na type"), na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla tej istej kvalifikačnej kategórie - turistického klzáku je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle Let L-13SW Vivat a máte záujem lietať na lietadle Stremme S10. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“. Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.