Prístrojová kvalifikácia IR(A) - skill test

Praktická skúška - skill test za účelom vydania prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IR(A) je vykonávaná po ukončení praktickej časti výcviku, ktorý poskytla letecká škola – ATO a po absolvovaní teoretického preskúšania. Teoretické preskúšanie spravidla predstavuje buď absolvovanie samostatnej skúšky teoretických vedomostí IR(A), alebo kreditovým spôsobom teoretickej výučby dopravný pilot letúnov - ATPL(A).

Praktická skúška - letecké preskúšanie pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) prebieha podľa ustanovenia FCL.620 Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o prístrojovú kvalifikačnú kategóriu IR(A) musí  preukázať examinátorovi IRE(A) schopnosť vykonávať letecké postupy a manévre s lietadlom, ktoré prislúchajú pre let podľa pravidiel IFR - podľa prístrojov na konkrétnom type letúna (napríklad Cessna C525 Citation), alebo triede letúna (napríklad SEP(Land), alebo MEP(Land)).

Jednomotorové, alebo viacmotorové letúne?

Obsahová náplň praktického leteckého preskúšania je uvedená v Dodatku 7 k Časti FCL Nariadenia 1178/2011.

Podľa toho, aký letecký výcvik bol žiadateľovi poskytnutý a na akom variante lietadla bolo vykonané preskúšanie, budú oprávnenia kvalifikačnej kategórie IR(A) žiadateľa po úspešnom absolvovaní praktickej skúšky obmedzené na lety podľa pravidiel IFR na jednomotorové letúne - SE(SPA), alebo na viacmotorové letúne - ME(SPA) podľa pravidiel pre lety podľa prístrojov - IFR.

Ak žiadateľ úspešne absolvuje letecké preskúšanie, bude žiadateľovi priznaná prístrojová kvalifikačná kategória - IR(A), ktorá je naviazaná na typ letúna, resp. triedu letúna, na ktorom bolo preskúšanie vykonané -  napríklad:

  • viacmotorové piestové letúne - MEP(Land)/IR
  • jednomotorové piestové letúne - SEP(Land)/IR
  • typová kvalifikačná kategória na Cessna C525 Citation - C525/IR

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Prístrojová kvalifikačná kategória IR(A) vyžaduje, aby jej držiteľ mal tzv. oprávnenia IR English podľa FCL.055(d). Ak nie ste držiteľom oprávnení IR English, spolu s našim examinátorom IRE(A) môžete preskúšanie IR English absolvovať. Túto službu ponúkame exkluzívne ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku v spolupráci s Aero Language.

 

Oprávnenie držiteľa prístrojovej kvalifikácie - IR(A)

Prístrojová kvalifikačná kategória - IR(A) je platná po dobu 12 mesiacov od konca mesiaca v ktorom bolo letecké preskúšanie úspešne vykonané. Kvalifikačná kategória môže byť predĺžená preskúšavacím letom s examinátorom IRE(A) v období 90 dní pred uplynutím jej platnosti.

Prístrojová kvalifikačná kategória - IR(A) držiteľa oprávňuje využívať oprávnenia vyplývajúce z ustanovenia FCL.605.IR Časti FCL, Nariadenia 1178/2011, pričom prístrojová kvalifikačná kategória - IR(A) oprávňuje držiteľa na:

  • lietanie na lietadle podľa pravidiel letu podľa prístrojov - IFR s najnižšou výškou rozhodnutia 200 stôp (60 m)
  • možnosť rozšíriť oprávnenia IR(A) na výšky rozhodnutia menej ako 200 stôp (60 m), ak žiadateľ absolvoval špeciálny letecký výcvik v leteckej škole - ATO a vo viacpilotnom lietadle úspešne absolvoval oddiel 6 praktickej skúšky predpísanej v dodatku 9 k Časti FCL.
  • držitelia prístrojovej kvalifikácie IR(A) uplatňujú svoje oprávnenia v súlade s podmienkami stanovenými v dodatku 8 k Časti FCL.

Praktická skúška - skill test

Žiadateľ o získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A) musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, aké sa použije pri praktickej skúške.

Žiadateľ musí úspešne absolvovať všetky príslušné oddiely praktickej skúšky IFR - IR(A). Ak nesplní niektorý z prvkov určitého oddielu skúšky, znamená to nesplnenie celého oddielu. Nesplnenie viac ako jedného oddielu si bude vyžadovať, aby žiadateľ opakoval celú skúšku - letecké preskúšanie.

Ak žiadateľ nesplní iba jeden oddiel letovej skúšky, bude opakovať len tento oddiel. Nesplnenie niektorého oddielu opakovanej skúšky vrátane oddielov, ktoré žiadateľ úspešne splnil pri predchádzajúcom pokuse, si bude vyžadovať, aby žiadateľ opakoval celú skúšku. Všetky príslušné oddiely praktickej skúšky je potrebné absolvovať počas 6 mesiacov. Ak žiadateľ nesplní všetky príslušné oddiely skúšky v priebehu dvoch pokusov, bude musieť absolvovať ďalší letecký výcvik, ktorý určí letecká škola - ATO.

Ďalší letecký výcvik sa môže požadovať po každej neúspešnej praktickej skúške - skill test. Počet praktických skúšok - skill test, ktoré môže žiadateľ absolvovať, nie je obmedzený.

Vykonanie skúšky

Účelom leteckého preskúšania pre získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A) je simulovať skutočný let. Trasu, po ktorej sa má letieť, vyberie examinátor. Základným prvkom je schopnosť žiadateľa naplánovať let podľa pravidiel IFR a vykonať let podľa pravidiel IFR podľa bežného materiálu predletového rozboru (briefing). Žiadateľ vykoná plánovanie letu IFR a zabezpečí, aby všetky prístroje a kompletná dokumentácia pre vykonanie letu IFR boli na palube lietadla počas letu. Let bude trvať najmenej 1 hodinu čistého letového času..

O výškach a nadmorských výškach, minimálnych výškach a minimálnych nadmorských výškach a o postupe nevydareného priblíženia rozhodne žiadateľ a schváli ich examinátor IRE(A).

Aj v prípade preskúšania na získanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A) si môžete byť istý, že seba a svoju leteckú licenciu zverujete do rúk ľudí, ktorí rozumejú svojej práci a leteckej legislatíve. Veľmi radi Vás privítame na osobnom stretnutí a ozrejmíme prípadne otázky týkajúce sa leteckého preskúšania pre získanie IR(A)

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.