SKILL TEST TMG - VŠEOBECNE

Praktická skúška - skill test TMG pre získanie kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG sa vykonáva po absolvovaní predpísaného leteckého výcviku v leteckej škole - ATOLetecká škola - ATO musí žiadateľa na vykonanie praktického preskúšania odporúčiť. Praktickú skúšku - skill test na  turistické motorizované klzáky - TMG je možné vykonať ihneď po úspešnom absolvovaní predpísaného výcviku. Nie je potrebné absolvovanie teoretického preskúšania na Úrade.

Praktické preskúšanie skill test TMG na získanie kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG podlieha ustanoveniu FCL.725(c) a Dodatku číslo 9 k Časti FCL, Nariadenia 1178/2011.

Žiadateľ o vydanie kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG absolvovaním praktickej skúšky (skill test) preukáže letovému examinátorovi FE(A), alebo examinátorovi triednej kvalifikačnej kategórie - CRE(A) schopnosť vykonávať v úlohe veliaceho pilota (Pilot in command - PIC) manévre a postupy na danej kategórií lietadiel (v tomto prípade je kategória lietadiel "letún") so spôsobilosťou zodpovedajúcou poskytovaným oprávneniam. Teda vykonávanie letov pre príslušnú triedu lietadla - turistické motorizované klzáky - TMG.

Žiadateľ o praktickú skúšku - skill test TMG musí absolvovať letecký výcvik na lietadle rovnakej triedy alebo typu, ako sa použije pri praktickej skúške. V našom prípade sa jedná o použitie turistického motorizovaného klzáku - TMG rovnakého variantu (napríklad Let L-13SW), ako bol použitý počas leteckého výcviku a na ktorý bol žiadateľ "preškolený".

Letecké preskúšanie - skill test TMG trvá približne 2 až 3 hodiny, pričom samotná letová časť (let s examinátorom) trvá približne 1 hodinu letového času. Ostatný čas je využitý na prípravu letu (plánovanie trasy, briefing, debriefing a prípadné ústne preskúšanie zo znalosti lietadla).

Samotný let - skill test TMG zahŕňa okrem iného aj nasledovné:

  • techniku pilotáže (normálne postupy)
  • techniku pilotáže (abnormálne a núdzové postupy)
  • postupy pri poruche pohonnej jednotky (po vzlete aj nad letiskom)

Trasu letu, vyberie examinátor. Žiadateľ je zodpovedný za plánovanie letu a zabezpečí, aby všetky prístroje a celá dokumentácia na vykonanie letu boli na palube lietadla počas preskúšania. 

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

 

PODMIENKY ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA SKÚŠKY

Všeobecné podmienky úspešného leteckého preskúšania - skill test TMG a postup počas preskúšania je totožný s akýmkoľvek iným leteckým preskúšaním.

Praktická skúška - skill test TMG je rozdelená na viaceré časti - sekcie leteckého preskúšania, ktoré predstavujú všetky jednotlivé fázy letu zodpovedajúce kategórii (letúne - aeroplanes) a triede - turistický motorizovaný klzák - TMG - použitého lietadla.

Poskytujeme vykonanie praktickej  skúšky - skill test TMG na získanie kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG na variante (type) Let L-13SW Vivat.

OPRÁVNENIE TMG

Kvalifikačná kategória TMG - turistické motorizované klzáky oprávňuje držiteľa  na lietanie na turistických klzákoch. Platnosť triednej kvalifikačnej kategórie turistické motorizované klzáky - TMG je podľa Nariadenia 1178/2011 a ustanovenia  FCL.740(a) 24 mesiacov (2 roky).

V našich končinách oprávňuje kvalifikačná kategória na turistické motorizované klzáky - TMG vykonávať lety napríklad na nasledovných variantach lietadiel spadajúcich do kategórie motorizovaných klzákov:

  • Let L-13SW, L-13SE, L-13SEH
  • Stremme S10

ROZDIELOVÝ VÝCVIK NA INÉ VARIANTY TMG

Kvalifikačná kategória na turistické motorizované klzáky - TMG oprávňuje držiteľa na lietanie na variante motorizovaného klzáku (ľudovo nazývané "na type"), na ktorom bola vykonaná praktická skúška (skill test) pre prvé získanie kvalifikačnej kategórie pre turistické motorizované klzáky - TMG.

Na lietanie na ďalšom variante lietadla tej istej kvalifikačnej kategórie - turistického klzáku je potrebný tzv. rozdielový výcvik (differences training). Napríklad ak Vaša praktická skúška bola vykonaná na lietadle Let L-13SW Vivat a máte záujem lietať na lietadle Stremme S10. V tomto prípade je potrebný dodatočný výcvik (differences training), tzv. „preškolenie na iný variant rovnakej triedy“. Je nutné dodať, že toto je požiadavka legislatívy - teda Časti FCL, Nariadenia 1178/2011. Každý prevádzkovateľ, resp. majiteľ lietadla môže mať dodatočné podmienky, ktoré môžu byť oproti legislatíve sprísnené napríklad celkovým náletom hodín.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.